FORGOT YOUR DETAILS?

UNIT PENDAFTARAN

OBJEKTIF

Memastikan Urusan Pendaftaran Hakmilik, Urusniaga Dan Bukan Urusniaga Dilakukan Secara Telus, Cekap Dan Berkualiti Bagi Memenuhi Keperluan Pelanggan.

NO. TELEFON UNIT PENDAFTARAN:

04-702  7995, 04-702 7990

FUNGSI

Mendaftar urusan urusniaga (melepaskan gadaian, pindahmilik, gadaian, tenansi, ismen dan lain-lain) dan bukan urusniaga (kaveat, perintah larangan, tukar nama, perletakhakkan mahkamah dan lain-lain).

Memproses pendaftaran hakmilik.

Pendaftaran pembetulan hakmilik.

Penukaran hakmilik sementara kepada hakmilik tetap (QTFT).

Memproses urusan hakmilik hilang/rosak.

Pendaftaran permohonan urusan pembangunan.

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN PENDAFTARAN PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI KEDAH (PENDAFTARAN HAKMILIK)

01

14-30 HARI BEKERJA

Pendaftaran Urusan Pembangunan
 • Pemberimilikan Tanah
 • Ubah Jenis Kegunaan Tanah
 • Pecahan
 • Cantuman
 • Serah dan Benar Balik
 • Hakmilik Kekal
02

3-6 BULAN HARI BEKERJA

Pendaftaran Urusan Hakmilik/ Pelan Rosak/Hilang
03

1-7 HARI BEKERJA

Urusan Carian Rasmi dan Dokumen

SEKSYEN BAHAGIAN PENDAFTARAN (URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA)

01

1 HARI BEKERJA

(Kaunter individu / laluan awam)
 • Pindah Milik
 • Gadaian
 • Melepaskan Gadaian
 • Pajakan dan sewaan
 • Kaveat
 • Pemegang Amanah/Surat Kuasa Wakil
 • Perintah Mahkmah/Geran Probat/Pindahan
 • Harta Pusaka Kecil (kecuali urusan harta pusaka yang melibatkan syer/ pecahan yang besar dan ramai beneficiari)
02

7- 14 HARI BEKERJA

Kaunter laluan biasa (Peguam / Syarikat)
 • Pindahmilik
 • Gadaian
 • Melepaskan Gadaian
 • Pajakan dan Sewaan
 • Kaveat
 • Pemegang amanah/ Surat Kuasa Wakil
 • Perintah Mahkamah/Geran Probat/Pindahan
 • Harta Pusaka Kecil (kecuali urusan harta pusaka yang melibatkan syer /pecahan yang besar dan ramai beneficiari)
* Urusan urusniaga dan Bukan urusniaga yang tidak melibatkan pertukaran pelan tanah.
03

7-21 HARI BEKERJA

(Kaunter laluan biasa (Peguam/Syarikat) i.Pindah Milik Gadaian Melepaskan Gadaian Pajakan dan sewaan
 • Kaveat
 • Pemegang Amanah/Surat Kuasa Wakil
 • Perintah Mahkmah/Geran Probat/Pindahan
 • Harta Pusaka Kecil (kecuali urusan harta pusaka yang melibatkan syer/ pecahan yang besar dan ramai beneficiari) *Urusan Urusniaga dan Bukan urusniaga yang melibatkan pertukaran pelan tanah.
TOP
advanced-floating-content-close-btn