FORGOT YOUR DETAILS?

BANDAR BAHARU

PEJABAT DAERAH DAN TANAH BANDAR BAHARU

09800 SERDANG, KEDAH DARUL AMAN

NO TEL : 04-702 9177 (Daerah) 04-702 9188 (Tanah)
NO FAX : 04-702 9155 (Daerah) 04-702 9210 (Tanah)

EMAIL: pdbb@kedah.gov.my / ptbb@kedah.gov.my

WEBSITE : https://webpdt.kedah.gov.my

TOP
advanced-floating-content-close-btn