FORGOT YOUR DETAILS?

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

PUAN ZULFATUL HUSNA BINTI ZAKARIA

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) BAGI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI KEDAH

BCK.

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;

  • Menentukan keperluan keselamatan ICT
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan
  • Dasar Keselamatan ICT PTG Kedah serta pengurusan risiko dan pengauditan
  • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT PTG Kedah
TOP