FORGOT YOUR DETAILS?

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) & KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)

PUAN ZULFATUL HUSNA BINTI ZAKARIA

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) / KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO) BAGI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI KEDAH

Peranan dan tanggungjawab CIO / CDO adalah seperti berikut:

Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;

 • Menentukan keperluan keselamatan ICT
 • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan
 • Dasar Keselamatan ICT PTG Kedah serta pengurusan risiko dan pengauditan
 • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT PTG Kedah
 • Meneraju inisiatif pendigitalan di kementerian/agensi melalui penggunaan data, analitis dan teknologi digital.
 • Mewujudkan budaya berpacukan data dalam sektor awam yang mengamalkan pendekatan principle-based melalui penggunaan data dan teknologi digital.
 • Mentransformasi penyampaian perkhidmatan digital di kementerian/agensi berfokuskan pengalaman pelanggan (customer experience) yang berteraskan konsep Whole-of-Governmentmelalui inovasi melibatkan perkongsian data, data terbuka dan teknologi baru muncul.
 • Menilai, menyelaras, memperaku keperluan perkhidmatan digital, Technical Service Designdan bajet pembangunan serta mengurus agensi sebagai pelaksana inisiatif dan projek pendigitalan.
  • Meneraju perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Negeri dengan:
  • -Memastikan PSP agensi selari dengan PSP Sektor Awam,Pengurusan Risiko dan Pelan Pengurusan Perubahan.-Memastikan Blueprint Enterprise Architecture(EA) agensi tersedia.
  • -Memantapkan struktur tadbir urus pendigitalan agensi,menyelaras   penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global.

 

TOP